MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


Medzinárodná vedecká konferencia v Michalovciach


V  Michalovciach uskutočnila VI. medzinárodná vedecká konferencia s názvom Zdravotno-sociálne a ošetrovateľské aspekty civilizačných ochorení.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!Dňa 15.11.2019 sa v Michalovciach uskutočnila VI. medzinárodná vedecká konferencia s názvom: „Zdravotno-sociálne a ošetrovateľské aspekty civilizačných ochorení. Civilizačné ochorenia patria medzi veľmi rozšírenú  skupinu ochorení,  ktoré majú  spoločné rizikové faktory.  Vznikajú ako výsledok  dlhoročnej  expozície nezdravému životnému štýlu, sú to neprenosné ochorenia. Konferencia prebiehala pod záštitou rektora VŠZaSP sv. Alžbety (Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety), prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. Dr.h.c.mult. Spoluorganizátormi konferencie boli: Collegium Humanum Varšavskej univerzity, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne - Fakulta humanitných štúdií, Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie (SSPO), Regionálna lekárska komora Košice a Subregionálna lekárska komora Michalovce, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, mesto Michalovce, nemocnica Svet zdravia Michalovce, Zväz diabetikov Slovenska, Regionálna komora SKSaPA so sídlom v Michalovciach.

Na slávnostnom otvorení konferencie sa zúčastnili: Prof. ThDr. Peter Vansáč, PhD. - vedúci detašovaného pracoviska Blahosloveného Metoda Dominika Trčku, ktorý privítal všetkých prítomných;  doc. MUDr. Ivan Mironyiuk, PhD. mim. prof.  z Užhorodskej univerzita (dekan Fakulty zdravotníctva), Ing. Jozef Sokologorský - zástupca primátora mesta Michalovce, MUDr. Peter Makara, PhD. MPH (prezident SSVPL), doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof. (prezident SSPO), Prim. MUDr. Dana Jurečková, PhD. (vedúca Subregionálnej lekárskej komory Michalovce, hlavný lekár siete nemocníc ProCare a Svet zdravia pre pediatriu), PhDr.Anna Schmiedl (vedúca regionálneho centra Košice SKSaPA), Mgr. Ivan Počatko (prezident regionálnej SKSaPA Michalovce).

S potešením sme privítali našich zahraničných prednášajúcich: PhDr. Ivu Málkovú z Prahy (zakladateľku hnutia STOB v ČR - Stop obezite), ktorá nás oboznámila s možnosťami využitia aktivít STOBu v ambulanciách praktických lekárov a nutričných terapeutov, doc. MUDr. Ivana Mironyiuka z Užhoroda, ktorý nás informoval o vzdelávaní verejných zdravotníkov v oblasti civilizačných ochorení, Doc. MUDr. Jaroslava Cholewu, PhD. mim. prof. s pani manželkou, Dr. Joannou Cholewou, PhD. z Katowíc (Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education Katowice), ktorí pútavo predstavili koncepciu skupinovej rehabilitácie pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Konferencie sa aktívne zúčastnili vysokoškolskí pedagógovia z VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava, LFUK (Lekárskej fakulty Univerzity Komenského) Bratislava, LFUPJŠ (LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika) Košice, SZU (Slovenskej zdravotníckej univerzity), Trnavskej univerzity v Trnave, Prešovskej univerzity v Prešove, Karlovej univerzity - Husitskej teologickej fakulty Prahe.

Na konferencii odzneli prednášky so zameraním na obezitológiu, diabetológiu, kardiovaskulárne choroby, Parkinsonovu chorobu, Alzheimerovu chorobu, hepatológiu, nutríciu, pediatriu, verejné zdravotníctvo, sociálnu prácu a ošetrovateľstvo. Celkovo odznelo 56 prednášok a bolo prezentovaných 5 posterov. V prednáškach bola snaha o komplexný a spoločný prístup pri riešení týchto závažných problémov. Prínosom konferencie bola aj plodná diskusia, ktorá po skončení jednotlivých blokov pokračovala v kuloároch počas prestávok. Konferencie sa zúčastnilo vyše 200 účastníkov: lekárov, sestier, sociálnych pracovníkov, fyzioterapeutov, nutričných terapeutov, vedeckých pracovníkov, verejných zdravotníkov. Chceme sa poďakovať všetkým prednášajúcim, účastníkom, podporovateľom, sponzorom  a priaznivcom konferencie. Veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj nabudúce.

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.,

Prof. ThDr. Peter Vansáč, PhD.                                                                 

Zverejnené: 04.12.2019
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :Bazár autodielov