MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


Zetor 7011, rok výroby 1984, výrobné číslo 04069


Obec Senné, Senné 230, 072 13

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!Príloha na stiahnutie

 

 

Obec Senné v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Sennom č. 8/2023 zo dňa 05.05.2023 zverejňuje:

 

zámer prevodu vlastníctva hnuteľného majetku obce spôsobom priameho predaja

 

 

poľnohospodárskeho kolesového traktora Zetor 7011, rok výroby 1984, výrobné číslo 040697, výrobné číslo karosérie 040697, výrobné číslo motora Z7001, E.Č.: bez TEČ, farba červená UNI, počet najazdených km podľa tachometra 11928 km.

 

Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov (cenových ponúk) je najvyššie ponúknutá kúpna cena predložená navrhovateľom za predmet priameho predaja.

 

Všeobecná hodnota vozidla, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmet priameho predaja ponúka na predaj, je stanovená znaleckým posudkom, znalecký úkon č. 03/2022 zo dňa 27.04.2023 vypracovaným znalcom Ing. Mariánom Paulíkom.

Minimálna cena, za ktorú obec Senné ponúka na predaj vyššie uvedený predmet priameho predaja je v zmysle znaleckého posudku vo výške 6 111,00 eur.

 

Špecifické požiadavky:

 • kupujúci bude povinný uhradiť poplatok za znalecký posudok a náklady na vyhotovenie kúpnej

 

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

 1. Cenovú ponuku žiadame predložiť osobne v podateľni Obecného úradu v Sennom alebo doručiť poštou na adresu: Obecný úrad Senné, Senné 230, 072 13 Senné najneskôr do 25.05.2023.

 

 1. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ - NEOTVÁRAŤ!“

 

3.  Cenová ponuka musí obsahovať:

 1. označenie záujemcu:
 • fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela

 

 • právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu,

 

 1. výšku cenovej ponuky,

 

 1. akceptáciu alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek,

 

 1. ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade, musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

 

 1. čestné vyhlásenie záujemcu:
 • fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6 zákona č. 138/1991, teda starostom obce Senné, poslancom Obecného zastupiteľstva v Sennom, zamestnancom obce Senné, hlavným kontrolórom obce Senné, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.
 • právnickej osoby, že nie je právnickou osobou, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., , teda starostom obce Senné, poslancom Obecného zastupiteľstva v Sennom, zamestnancom obce Senné, hlavným kontrolórom obce Senné, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.

 

 1. súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie

 

 1. Každý záujemca môže podať len jednu ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené.

 

 1. Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené.

 

 1. Cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu

 

 1. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

 

 1. Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná Obecné zastupiteľstvo v Sennom a rozhodne o priamom predaji obecného hnuteľného majetku. Zmluvný prevod vlastníctva hnuteľného majetku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Sennom.

 

 1. Bližšie informácie Vám poskytneme na Obecnom úrade v Sennom, Senné 230, 072 13 Senné. Kontaktná osoba : Mgr. Marcel Nemčík, starosta obce, tel: 0915 934 803,e-mail: ousenne@gmail.com.

 

Zámer prevodu vlastníctva hnuteľného majetku obce spôsobom priameho predaja je zverejnený:

 • na úradnej tabuli obce od 11.05.2023 do 25.05.2023
 • na webovej stránke obce od 05.2023 do 25.05.2023
 • na centrálnej úradnej elektronickej tabuli /CUET/ od 05.2023 do 25.05.2023
 • v regionálnej tlači od 11.05.2023 do 25.05.2023

 

 

Mgr. Marcel Nemčík starosta obce

Zverejnené: 11.05.2023
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :Bazár autodielov