MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


Štyri dekády na pulze doby


Skúsenosti z vyučovania informatiky na GPH.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!O Gymnáziu P. Horova v Michalovciach je všeobecne známe, že poskytuje popri vysokom štandarde výučby klasických gymnaziálnych predmetov aj možnosť získať v rámci špecializovaných tried hlbšie poznatky z oblasti programovania, resp. informatiky. Pri príležitosti blížiacich sa osláv 95. výročia založenia tejto vzdelávacej inštitúcie si jej bývalí a súčasní vyučujúci predmetov súvisiacich s počítačmi zaspomínali na uplynulé štyri dekády búrlivého rozvoja výpočtovej techniky a na to, ako sa tieto zmeny premietali do vzdelávacej praxe.  GPH patrilo svojho času ku priekopníkom v tejto oblasti;  od vzniku prvej programátorskej triedy uplynulo už neuveriteľných 42 rokov, Prvá takto špecializovaná  trieda vznikla na GPH už v roku 1975, pričom na celom Slovensku boli v tom čase zriadené iba štyri triedy tohoto zamerania (popri GPH aj na gymnáziách v Piešťanoch, v Liptovskom Hrádku a na Gymnáziu J. Hronca v Bratislave).  V tých časoch ešte neexistovala na vysokých školách systematická príprava budúcich učiteľov informatiky a výpočtovej techniky; učiteľov bolo potrebné pripravovať „za chodu“, pričom najbližšie k predmetnej problematike mali vyučujúci matematiky. Nadšenci z radov matematikárov boli zaškoľovaní v rámci rôznych kurzov, aby následne zasväcovali svojich študentov do tajov algoritmizácie, programovania v  tzv. vyšších programovacích jazykoch (Fortran, Cobol), oboznamovali ich s numerickými metódami vhodnými pre počítačové spracovasnie, resp. ich oboznamovali aj so základmi technickej skladby počítačov.

Prvou matematikárkou na našej škole, ktorú zlákali nové predmety, bola RNDr. Mária Pirkovská. Ku nej sa pridal RNDr. Anton Hnáth (neskorší riaditeľ GPH), pribudla RNDr. Mária Dományová. Bolo to obdobie veľkých, „sálových“ počítačov. V priestoroch SPŠE bolo zriadené Školské výpočtové stredisko (ŠVS) a v ňom bol inštalovaný počítač EC 1021, na ktorom si študenti „ladili“ svoje programy. Tieto boli zaznamenávané na špeciálnom médiu, tzv. diernych štítkoch. Počítač obsluhovali špeciálne vyškolené pracovníčky – operátorky, ktoré sprostredkúvali učiteľom a žiakom výstupy z počítača v tlačenej podobe. Na výučbe študentov sa podieľali popri interných učiteľoch GPH aj externisti, predovšetkým z radov pracovníkov ŠVS (Ing. I. Schubert, Ing. M. Koban, Ing. P. Gecko, Ing. S. Kráľ a Ing. Kmetóny). V tých časoch bola daná gymnáziám aj iná možnosť, ako svojim študentom sprístupniť poznatky z rôznych odborov, a to prostredníctvom tzv. blokov voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku štúdia. U nás na škole vznikol blok poľnohospodársky, chemický a programátorský. Keďže záujem študentov o predmety súvisiace s počítačmi bol veľký, vyučujúcimi predmetov Algoritmy, Programovanie a Numerické výpočty sa stali popri už menovaných aj ďalší matematikári, resp. matematikárky – Mgr. E. SmerekováMgr. M. Guľová. A čo študenti tých čias? Mnohí absolventi programátorských tried, ale aj programátorského bloku predmetov s radosťou využívali výhody, ktoré im zo vzdelania poskytnutého na našej škole plynuli, a v ďalšom štúdiu sa zamerali na odbory a smery, ktoré s výpočtovou technikou či strojovým spracovaním hromadných údajov súviseli. Viacerí sa neskôr zamestnali v počítačových firmách zvučných mien, alebo si založili firmy vlastné, ktoré s úspechom viedli, resp. vedú dodnes (z michalovských spomeňme aspoň firmy IN4VENT Plus, spol. s r.o., DECENT SC, s.r.o.,  či Singularity, s.r.o., v Bratislave pôsobí veľmi úspešná firma ALEF NULA a.s. nášho vynikajúceho absolventa Ľubomíra Zlackého). V Prahe pôsobia ako IT špecialisti naši bývalí študenti Marek Jakub, Henrich PaľoRóbert Drotár, posledne menovaný ako mimoriadne úspešný odborník v oblasti internetu a jeho využitia v médiách (pracuje pre viacero  významných televízií v Čechách, na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách EU). Napokon nemôžeme nespomenúť v týchto súvislostiach ani tých, ktorí si na programovaní založili svoju (aj) akademickú kariéru. Ľubomír Šoltés, absolvent jednej z prvých „áčok“, vynikajúci matematik a programátor, pôsobí v USA striedavo na univerzitách v Memphise a vo Virginii, ale aj ako programátor- špecialista vo viacerých firmách.

Pod vplyvom búrlivého rozvoja výpočtovej techniky sa postupne menilo aj vyučovanie informatiky; na školy prichádzali prvé osobné počítače (PMD 85), vznikali nové programovacie jazyky (BASIC, Pascal), menili sa učebné osnovy, plány. Vyučovanie informatiky prichádza na GPH posilniť Ing. M. Nedelský, neskôr Ing. V. Špak. Kurzy na prípravu vyučujúcich sú nahradzované plnohodnotným vysokoškolským rozširujúcim vzdelávaním a naša škola takto získava ďalšie informatičky (RNDr. M. Spišákovú, RNDr. J. Machovú, RNDr. R. Suškovú - Gaľovú, v súčasnosti zástupkyňu riaditeľky školy pre prírodovedné predmety, neskôr RNDr. Zuzanu Tomkovú). V oblasti hardvéru sú prudkým tempom vyvíjané osobné počítače, a tak sa postupne oboznamujeme s PC 286, PC 386, PC 486, s pentiami a ďalšími. Na škole je zavedená prvá počítačová sieť – Novell. Naši študenti „bodujú“ v rôznych programátorských súťažiach (Zenit programátor a iné), zapájajú sa aj do Matematickej olympiády, kategória P (programovanie). Výrazné úspechy v krajských a celoštátnych kolách dosahujú M. Drosc, Ľ. Zlacký, M. Fekete, M. Domány, J. Hrúz, R. Vaľovský, P. Vasiľ  ml., Ľ. Nistor, M. Berta a mnohí ďalší. Martin Domány prináša prvú medailu z nadnárodnej súťaže (2. roč. CEOI – stredoeurópskej olympiády v informatike). V druhej polovici 80. tych minulého storočia sa zavádza na všetkých gymnáziách na Slovensku vyučovanie informatiky pre všetkých prvákov a druhákov a začína sa písať nová kapitola našej témy. Informatická olympiáda sa oddeľuje od matematickej a naši študenti bodujú aj v jej v celoštátnych kolách (T. Dzetkulič, M. Dzetkulič, D. Domány, M. Ďuriš a ďalší), niektorí aj na medzinárodnej scéne – na CEOI a IOI (medzinárodná olympiáda v informatike). Spomeňme aspoň najskvelšie výsledky našich študentov, na ktorých sme právom hrdí: Tomáš Dzetkulič prináša v roku 2002 z IOI striebornú medailuJakub Šafin po bronzovej medaili z roku 2012  o rok nato dokonca  medailu zlatú!

Musíme sa však ešte zastaviť pri významných medzníkoch vývoja vyučovania informatiky na našej škole.

Škola sa v roku 1999 pripája na Internet pevnou linkou, kedy získava financovanie od Nadácie otvorenej spoločnosti. Na internet bola pripojená iba jedna trieda, kedysi strojopisovňa, dnes INF4. Učebňa na streche školy. V tom čase v domácnostiach nebol internet bežný. Tie boli pripojené na Internet pomocou dial-up, vytáčaného pripojenia, pomocou telefónneho spojenia. Žiaci školy chceli školské internetové pripojenie využiť maximálne, záujem bol taký, že sme museli zaviesť  prihlasovanie sa na prístup ku Internetu. Každý prihlásený žiak mohol byť na Internete iba 1 hodinu, potom musel prenechať počítač ďalšiemu. V tom čase sme realizovali nádherné žiacke multimediálne projekty, väčšinou s výučbových podtextom – 3D grafika, Podobné a zhodné zobrazenia, trojuholníky, Rezy v 3D zobrazení a podobne, s ktorými bolli naši žiaci mimoriadne úspešní na celoštátnych kolách SOČ. Ďalší dôležitý medzník vo vyučovaní informatiky bol rok 2000, keď sa naša škola stala lokálnou CISCO sieťovou akadémiou. Na FEI TUKE v Košiciach boli vyškolení 2 lektori: p. Ing. Nedelský a p. RNDr., Spišáková. Títo rozbiehali vyučovanie princípov počítačových sietí, konfigurovania smerovačov a prepínačov na našej škole. Neskôr sa k nim pridali ďalší lektori p. Mgr. Palkoci, Ing. Šandrej, Ing. Královský. Títo však už viedli kurzy pre žiakov a učiteľov aj z iných škôl. Tieto sme realizovali v rámci úspešných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu (ESF). V tom čase boli úspešní naši žiaci na celoslovenských kolách Networking Academy Games, kde získal 1. miesto na celoslovenskom kole v súťaži jednotlivcov Marcel Ďuriš a v súťaži družstiev 1. miesto družstvo v zložení Marcel Ďuriš, Tomáš Benedikti a Jakub Tomaga. Možno práve štúdium žiakov na tejto akadémii podnietilo viacerých z nich, že sa rozhodli pre štúdium informatiky a počítačových a telekomunikačných sietí. Žiaci môžu študovať na CISCO akadémii na voliteľnom predmete v 3. ročníku alebo na krúžku po vyučovaní aj v súčasnosti. Taktiež musíme spomenúť založenie Akreditovaného testovacieho centra ECDL (Európskeho vodičáku na počítače) v roku 2005. Financovanie centra sme realizovali úspešný projekt z ESF. Testovacími komisármi sa stali p. RNDr. Jana Machová a RNDr. Mária Spišáková, neskôr RNDr. Renáta Gaľová. Naše testovacie centrum pôsobí na škole až do súčasnosti a vyškolili a otestovali sme stovky záujemcov z radov žiakov, učiteľov, ale aj verejnosti v rámci aktivít viacerých projektov financovaných z ESF ale aj inych nadácií.

Tradícia vyučovania informatiky je veľmi bohatá. Snažíme sa ju naďalej rozvíjať a popularizujeme tento predmet aj aktivitami pre žiakov zo základných škôl realizovaním súťaží a IT táborov. Ale o tom možno až niekedy nabudúce.

 RNDr. Mária Dományová, RNDr. Mária Spišáková

 

Ilustračné foto: GPH

Zverejnené: 25.10.2017
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :Bazár autodielov